1. עמותת חץ – ארגון ישראלי לבריאות הכבד )ע"ר( )להלן: "העמותה"( הינה עמותה
שמטרתה לתמוך בחולים ובבני משפחתם בהתמודדות עם המחלות ,לסייע במאבקים של
חולים לקבל את הטיפולים הטובים ביותר במסגרת סל שירותי הבריאות ,להביא לחולים
את מלוא המידע אודות מחלתם ,הדרכים להתמודדות איתה וכיצד לפעול לשיפור איכות
החיים.
2. השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לתנאי השימוש באתר כמפורט להלן.
3. העמותה, חבריה ומי מטעמה , לא יהיו אחראים בגין שימוש שייעשה , במישרין או
בעקיפין, במידע הכלול באתר והם פטורים מכל אחריות לנזק , ישיר או עקי ף, שייגרם
למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש במידע.
4. העושה שימוש באתר ו/או בתכני האתר עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו, ולא תהא
למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין השימוש באתר.
5. אתר האינטרנט של העמותה מוגבל לשימוש אישי , ואין לעשות בו כל שימו ש מסחרי ללא
הרשאה מפורשת בכתב מהעמותה.
6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג,
לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון , ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי
המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של
העמותה.
7. העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות , מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של
השירותים והתכנים הניתנים בו , וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן,
לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה עמותה בקשר לכך.
8. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות , לפי שיקול דעתה , וללא קבלת הסכמ ה, את
תנאי השימוש באתר . בכל כניסה לאתר , ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם
העדכנית ביותר.
9. תוכני האתר יכולים לכלול , בין היתר, תכנים הנושאים אופי של המלצות ו /או עצות ו/או
חדשות רפואיות ו /או תכנים המבטאים אסכולה טיפולית מסוי מת ו/או דעה אישית של
הכותב. יודגש, כי תכנים אלו אינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית או תחליף
להתייעצות עם מומחה ו /או איש מקצוע ואינם תלויים בנסיבות ובעובדות של כל מקרה
ספציפי אלא מתייחסים למצבים כלליים בלבד.
10. כל התכנים הכלולים באתר, בין אם המדובר בתוכן מילולי ו/או תוכן גרפי, הינם בבעלות
ובשליטת העמותה ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות . הורדת ו/או
העתקת תכנים ו /או סרטונים מהאתר מותרת אך ורק לשימוש אישי או לשימוש שאינו
מסחרי, ובלבד שהמסמך שבו יעשה שימוש כאמור יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות
היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויות העמותה. אולם, כל הוספה ו /או שינוי
ו/או עיבוד ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או העברה ו/או שידור של תכנים אלו למטרה אחרת,
אסורה בהחלט . כל הורדה ו /או העתקה ו /או שימוש אחר בתכנים הכלולים ו /או
בסרטונים באתר זה אסורה גם כן . מובהר בזאת כי העמותה אינה מקנה למשתמש כל
רשיון שימוש ו/או זכויות אחרות בתכנים ו/או בחומר הכלולים באתר.
11. העמותה מבהירה, כי אינה אחראית על המידע המצוי באתר לרבות תכנים אלה , ומשכך,
העמותה אינה אחראית לתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם , העלולות
להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים אם החליט המשתמש ו /או צד שלישי כלשהו ,
לפעול על בסיס תכנים אלה , תחול עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעולות
ותוצאותיהן.
12. תכני האתר כוללים, בין היתר, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים ומאמרים.
כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו /או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד
ואין העמותה אחראית על נכונות ו /או מהימנות ו /או דיוק המידע לרבות הנתונים ,
התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בהם וכן על כל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם
למשתמש ו/או לגופו ו /או לבריאותו ו /או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה
משימוש בהם ו /או הסתמכות על האמור בהם גם אם פרסומם באתר נעשה על דעת
העמותה.
13. תכני האתר כוללים , בין היתר, מודעות, פרסומות, הצעות שיווקיות והטבות הנמסרות
לעמותה לפרסום באתר על- ידי גורמים מסחריים שונים . יודגש, כי עצם פרסום מידע זה
על ידי העמותה אינו מהווה כשלעצמו כל עידוד או המלצה, מצד העמותה, לעשיית שימוש
בתכנים אלה או לרכישות השירותים או המוצרים המוצעים במסגרתם . האחריות לתכנים פרסומיים אלה , על כלל פרטי המידע הכלולים בהם , היא של המפרסמים בלבד
ולעמותה לא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ולמהימנותם גם אם אלו
נעשים בחסותה, בשיתופה או כהטבה לחבריה.
14. חלק מהמידע המקצועי המתפרסם באתר מפורסם ע "י גולשים ו /או נמסר לעמותה
לפרסום ע"י גורמים שונים. האחריות הבלעדית לתוכנו של מידע מעין זה תהא על הגורם
שפרסמו באתר ו /או שמסרו לעמותה לפרסום . העמותה לא תשא בכל אחריות לתכנים
אלה, תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם , בין אם אלו פורסמו באופן עצמאי ע "י
הגולשים ובין אם פורסמו באמצעות העמותה. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק – עקיף
או ישיר – שייגרם למשתמש ו/או לגופו ו /או לבריאותו ו /או לרכושו ו/או לצדדים
שלישיים ו/או לכל הוצאה שתיגרם כתוצאה מעש יית שימוש או הסתמכות על תכנים
אלה.
15. באשר לתכנים המפורסמים באתר ע"י העמותה עצמה, ובכלל זה מידע מקצועי, פניות אל
חוקרים, מידע אודות העמותה , החברים בה , פרסומיה, נהליה, השירותים אותם היא
מספקת וכן כל מידע משפטי ביחס לתחומים אלו , יודגש, כי אלו נועדו למתן מידע כ ללי
בלבד ואין בהם כדי למצות את כלל המידע הרלוונטי בנושאים אלה . בכל מקרה, המידע
המחייב בנושאים אלה הוא זה המצוי במסמכיה הרשמיים של העמותה ובמקורות
המשפטיים והמקצועיים הרלוונטיים . בכל מקרה של סתירה בין תכני האתר לפרסומים
הרשמיים, המידע הקובע הוא זה המופיע בפרסומים הרשמיים של העמותה.
16. תכנים המפורסמים באתר העמותה על ידי גולשים
17. העמותה מאפשרת לגולשים באתר להשתתף בפורום הגולשים ובפורום השאלות
והתשובות )להלן: "הפורומים"(, לכתוב הודעות שיופיעו בפורומים ולעיין בהודעות של
גולשים אחרים בפורומים או בתגובות להודעות . בהיכנסך לפורומים ובשימוש בהם הנך
כפוף לתנאי השימוש בפורומים )תנאי השימוש בפורומים( וכמפורט להלן.
18. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את ההשתתפות בפורומים שבאתר בהרשמה
ובמסירת פרטי משתמש. לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי לאשר או למנוע את רישומו
של גולש לפורום הטעון הרשמה.
19. המשתמש מנוע מלפרסם בפורומים את התכנים )הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים,
קישורים, טקסטים וכל מידע אחר( הבאים:
א. תכנים בעלי אופי מיני בוטה , מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע
הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור
ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק ; תכנים בעלי אופי מסחרי ו /או המכילים
מידע פרסומי כלשהו ; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך ; תכנים
אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.
ב. תכנים מקצוע יים אשר יש בהם כדי להטעות את הגולשים באתר בין אם הינם אנשי
מקצוע בתחום ובין אם הינם הדיוטות.
ג. כל פרסום המנוגד לדין ו/או לתקנת הציבור ו/או למדיניות העמותה.
20. לעמותה אין מחויבות לפקח על התכנים המועלים לאתר , אולם, העמותה רשאית לסרב
לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ "ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו /או
בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
21. העמותה תהא רשאית , בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת , למחוק כל פרסומת או מידע
מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
22. העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בפורומים , תוכנם, מהימנותם,
דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק , אי נוחות,
אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות , ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש ו/או לגופו
ו/או לבריאותו ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים בשל שימוש בתכנים אלו.
מדיניות פרטיות
23. פרטי המשתמש שידרשו כתנאי לשימוש בחלק משירותי האתר וכן כל מידע אישי אחר ,
ביחס למשתמש, שיתקבל בידי העמותה כתוצאה מגליש ה באתר כפופים לכללי הגנת
הפרטיות.
.24. המשתמש ו/או כותב ו /או שולח ההודעות לפורומים , מסכים בזאת ומתחייב לשפות את
העמותה בגין כל הוצאה ו /או נזק ככל שיהיו , מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה

על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש של האתר ו /או
של הפורומים, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג ' כלשהו, באשר למידע ו/או לחומר
שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
25. המשתמש מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך , כי העמותה אינה אחראית לשמירת
פרטיות פרטי המשתמש בפורומים , ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את
פרטי המשתמש )ככל שאלה ידועים לה( במקרים הבאים:
א. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו /או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה
בהם שימוש אינו חוקי.
ב. אם החומר ו /או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו /או נוגע להליכים
משפטיים ו /או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג ' כלשהו ו /או על ידי הרשות
המוסמכת.
ג. אם החומר ו /או המיד ע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את
יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
ד. אם החומר ו /או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים
של העמותה או החברים בה.
ה. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם ,
שלמות גופו או כבודו.
ו. אם העמותה נדרשת לגלות את החומר ו /או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש
מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.
26. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורומים בכל עת
שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט , והמשתתף בפורומים מתבקש לעיין בנוסח
תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
27. העמותה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי , חד צדדי , וללא מתן הודעה מראש , את
הפורומים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.
28. באם המשתמש, מאמין כי מידע ו /או חומר המתפרסם בפורומים הועתק באופן שפוגע
בזכויותיו, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – עליו
להודיע על כך מיידית לעמותה בצירוף פרטים מלאים.
29. הנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של העמותה . על
פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים
אלה.
30. עם הרישום במאגר המידע של העמותה, תהא העמותה רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם
בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע
שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל העמותה לצורך משלוח מידי
מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את המשתמש.
באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל הוא, בכל עת, לבטל
את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעמותה.
31. העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי- מורשית למחשבי העמותה , אין בהם בטחון
מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט
מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
32. העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים והמידע שנאסף על פעילות
המשתמש באתר )ככל שפרטים ומידע זה מזהים את המשתמש אישית(, אלא במקרים
המפורטים להלן:
א. במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר , או אם יבצע באמצעות האתר, או
בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין , או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים
אלה, תהיה העמותה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
ב. אם יינתן צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו
לצד שלישי;
ג. לצורך הכרעה ב כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים , אם יהיו,
בין המשתמש לבין העמותה;ד. בכל מקרה שהעמותה תסבור , כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו
ו/או בריאותו ו/או רכושו של המשתמש ו/או של צד שלישי;
ה. אם העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם
גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית
להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר או כל מידע
סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות
מדיניות פרטיות זו.

עמותת חץ

הרשמה לניוזלטר

הירשמו ותמיד תישארו מעודכנים